همکاری مرکز در برگزاری نمایشگاه قرآن با مدیرکل و ارشاد و شورای شهر قزوین در فعالیت های قرآنی

هم انديشي و همكاري مركزمتبوع با نمايشگاه قرآن قزوين در ماه مبارك رمضان

در پايان ماه مبارك رمضان نمايشگاه قرآن كريم قزوين تحت عنوان جشن رمضان برگزار گرديد. همكاري مركز متبوع با انجمن قرآن قزوين و اداره كل فرهنگ و ارشاد قزوين در برپايي اين اتفاق قرآني و فرهنگي نمود زيبايي پيدا كرد و جوانان و دانشجويان و
علاقه مندان عرصه هاي قرآني حضور يافتند. در افتتاحيه اين نمايشگاه بسيار با شكوه كه در روز دوم تير ماه برگزار گرديد سليماني مدير مركز متبوع در راستاي فعاليت هاي فرهنگي و قرآني توضيحات مبسوطي ارائه داد و به تاثير همراهي ها و هم فكري ها و همكاري ها در ارتقاء مضامين قرآني و فرهنگي اشاره نمود. در اين محفل با شكوه رييس شوراي شهر قزوين، شهردار قزوين و عضو شوراي شهر تهران و مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي قزوين نيز حضور داشتند و مديركا محترم نيز در اين راستا سخنان مبسوطي ايراد نمودند.