حضور دانشجویان مرکز در همایش پیاده روی خانواده ی علمی- کاربردی استان در هفته تربیت بدنی

در تاریخ 95/8/5 به مناسبت هفته ی تربیت بدنی ، همایش پیاده روی با حضور خانواده ی بزرگ علمی کاربردی برگزار شد که در این فرآیند دو نفر از دانشجویان مرکز علمی- کاربردی فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین، خانم مریم سادات حسینی موینی و آقای ایمان مسعودی موفق به دریافت هدیه شدند.