نشست نیازسنجی رشته های مرکز

نیاز سنجی مربوط به رشته های جاری حوزه ی فرهنگ و هنر در تاریخ 26/07/96 با حضور آقای دکتر آشنا معاونت آموزشی موسسه فرهنگ و هنر، آقای دکتر آراسته ریاست واحد استانی قزوین، سرکارخانم دکتر محمدی معاونت پژوهشی موسسه فرهنگ و هنر،  جناب آقای اسکندری نژاد ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد قزوین و محمدحسین سلیمانی سرپرست مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و ارشاد قزوین برگزار شد. 

در این جلسه به اهمیت رشته ها و مراکز علمی – کاربردی اشاره شد و خاطر نشان گردید با توجه به اینکه تنها مرکز فرهنگ و هنر قزوین در این مرکز قرار دارد باید در حوزه ی جذب و گسترش فعالیت  های مرکز برنامه ریزی های جدیدی صورت گیرد .